=================================================== CÀI ĐẶT NGINX + yum install epel-release + yum install nginx + systemctl enable nginx + vi /etc/selinux/config edit SELINUX=enforcing — SELINUX=disabled + systemctl stop firewalld.service + systemctl disable firewalld.service vi /etc/nginx/nginx.conf tìm và thay thế server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; server_name _; root /var/www/html; index index.php index.html index.htm; # proxy settings proxy_redirect off; # Load configuration files for the default server block. include /etc/nginx/default.d/*.conf; location / { try_files $uri $uri/ /index.php; } location ~ .php$ { proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_set_header Host $host; proxy_pass } error_page 404 /404.html; location = /40x.html { } error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html { } } =================================================== Cài đặt Apache/2.4.6 + yum install httpd + vi /etc/httpd/conf/httpd.conf tìm Listen 80 == Listen 8888 + reboot lại server — phải reboot nhé các bạn reboot + systemctl start httpd.service + systemctl enable httpd.service + systemctl stop firewalld.service + systemctl disable firewalld.service + Tao 1 file index.htm trong thư mục /var/www/html chứa noi dung hello + === check coi chạy được apache chưa =================================================== Cài đặt 5.5.52-MariaDB MariaDB Server — tiền thân là MySQL tập lệnh như nhau + yum install mariadb-server mariadb + systemctl start mariadb + mysql_secure_installation == đặt mật khẩu cho MariaDB + systemctl enable mariadb.service =================================================== Cài đặt PHP Version 7.1.7 + yum -y install vi /etc/yum.repos.d/remi-php71.repo edit enabled=1 + yum -y install php php-mbstring php-gettext php-mysqli php-pecl-zip + systemctl restart httpd.service =================================================== Cài tool wget: – yum install wget – Download PHPMyAdmin tool quan lý MySQL database cd /var/www/html wget Giải nén và đổi tên: tar -xzvf phpMyAdmin-4.7.3-english.tar.gz mv phpMyAdmin-4.7.3-english phpmyadmin chown -Rf apache:apache phpmyadmin cd phpmyadmin cp config.sample.inc.php config.inc.php vi config.inc.php tìm AllowNoPassword = false; chuyển thành true Ra trình duyet chay lai: là ok =================================================== – Samba để làm viec voi centos 7 folder + yum install samba samba-client samba-common + mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak + vi /etc/samba/smb.conf #======= Global Settings ======== [global] workgroup = WORKGROUP security = user map to guest = bad user #====== Share Definitions ====== [html] path = /var/www/html browsable =yes writable = yes guest ok = yes read only = no vào thư mục làm việc: cd /var/www/ chmod -R 0755 html/ chown -R nobody:nobody html/ Start dịch vụ SAMBA: systemctl restart smb.service systemctl restart nmb.service ENABLE SAMBA: systemctl enable nmb.service systemctl enable smb.service =================================================== Ra window chay run \your_server_IP_address để kiểm tra share folder từ CentOS qua Window

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

Leave a Reply