@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
echo Qua trinh quet rac da hoan tat. Cam on ban da theo doi Channel Game Over !!
pause

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

4 Comments

Game Over

May 4, 2020

1:55 do mình đã xóa file gốc rồi nên không xóa được mấy cái đó các bạn cứ xóa bình thường nhé

Reply

Khang Nguyên

May 4, 2020

cảm ơn anh nha

Reply

online Game

May 4, 2020

thanks

Reply

tuấn Status

May 4, 2020

đăng kí rồi nè

Reply

Leave a Reply