Trên máy bạn cần cài trước VMWARE WORKSTATION 10, và đã cài CentOS 7.x 64bits, nếu chưa có vui lòng xem hướng dẫn cài ở video trước đó, cần thêm công cụ Putty để remote vào máy ảo.
===================================================

Hướng dẫn cài đặt:
NGINX, APACHE, PHP7, MariaDB (MySQL), SAMBA làm môi trường lập trình web

Đã có VMWARE WORKSTATION 10, và đã cài CentOS 7.x 64bits
Nếu chưa có vui lòng xem hướng dẫn cài ở video trước:
hoặc

Putty.exe để remote vào máy ảo

===================================================
CÀI ĐẶT NGINX
+ yum install epel-release
+ yum install nginx
+ systemctl enable nginx
+ vi /etc/selinux/config
edit SELINUX=enforcing — SELINUX=disabled
+ systemctl stop firewalld.service
+ systemctl disable firewalld.service
vi /etc/nginx/nginx.conf tìm và thay thế
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
server_name _;
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;

# proxy settings
proxy_redirect off;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
}

location ~ .php$ {

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_pass

}

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}

===================================================
Cài đặt Apache/2.4.6
+ yum install httpd
+ vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
tìm Listen 80 == Listen 8888
+ reboot lại server — phải reboot nhé các bạn
reboot

+ systemctl start httpd.service
+ systemctl enable httpd.service
+ systemctl stop firewalld.service
+ systemctl disable firewalld.service
+ Tao 1 file index.htm trong thư mục /var/www/html chứa noi dung hello
+ === check coi chạy được apache chưa

===================================================
Cài đặt 5.5.52-MariaDB MariaDB Server — tiền thân là MySQL tập lệnh như nhau
+ yum install mariadb-server mariadb
+ systemctl start mariadb
+ mysql_secure_installation == đặt mật khẩu cho MariaDB
+ systemctl enable mariadb.service

===================================================
Cài đặt PHP Version 7.1.7
+ yum -y install
vi /etc/yum.repos.d/remi-php71.repo edit enabled=1
+ yum -y install php php-mbstring php-gettext php-mysqli php-pecl-zip
+ systemctl restart httpd.service

===================================================
Cài tool wget:
– yum install wget

– Download PHPMyAdmin tool quan lý MySQL database
cd /var/www/html
wget

Giải nén và đổi tên:
tar -xzvf phpMyAdmin-4.7.3-english.tar.gz
mv phpMyAdmin-4.7.3-english phpmyadmin
chown -Rf apache:apache phpmyadmin
cd phpmyadmin
cp config.sample.inc.php config.inc.php
vi config.inc.php tìm AllowNoPassword = false; chuyển thành true

Ra trình duyet chay lai: là ok

===================================================
– Samba để làm viec voi centos 7 folder
+ yum install samba samba-client samba-common
+ mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
+ vi /etc/samba/smb.conf
#======= Global Settings ========
[global]
workgroup = WORKGROUP
security = user
map to guest = bad user
#====== Share Definitions ======
[html]
path = /var/www/html
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

vào thư mục làm việc:
cd /var/www/
chmod -R 0755 html/
chown -R nobody:nobody html/

Start dịch vụ SAMBA:
systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service

ENABLE SAMBA:
systemctl enable nmb.service
systemctl enable smb.service

===================================================
Ra window chay run \your_server_IP_address để kiểm tra share folder từ CentOS qua Window

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

2 Comments

Giải Trí Kênh

April 27, 2020

Cảm ơn video của bạn, nhìn thú vị quá tối về test thử xem sao.!!!

Reply

& Roses Guns

April 27, 2020

Xin admin cho em bổ sung cái này ạ.Các bạn nên tìm hiểu khái niệm "Nginx as a Reverse Proxy for apache" trước để khỏi bị mơ hồ với các file config của Nginx và apache. Mặc định port của apache va Nginx port là 80; nếu muốn Nginx port 80 làm proxy cho apache thì port của apache là port mà browser không trực tiếp đọc được, ví dụ: 8080 or 8888. sau khi config port, sử dụng command "netstat -nplt" để check program nào đang chạy ở port nào để kiểm tra process cài đặt có đúng ko. có gì sai sót mong admin và mọi người góp ý giúp em ạ. Thanks all

Reply

Leave a Reply