Một số yếu tố ảnh hưởng đến cách nền kinh tế vận hành