Các câu lệnh truy vấn trong SQL – CREATE INSERT UPDATE SELECT
– Trong lập tình PHP và MySQL thì các câu lệnh truy vấn trong SQL là chuỗi kết nối giữa chúng, Giúp PHP có thể kết nối đến CSDL và truy suất các dữ liệu cần thiết.
– Trong hệ quản trị CSDL MySQL thì hỗ trợ khá nhiều câu lệnh để tương tác với CSDL. Trong đó có các câu lệnh truy vấn
thường dùng cho lập trình PHP để hỗ trợ cho việc truy suất lấy các dữ liệu bên trong CSDL và hiển thị lên web. Các câu lệnh truy vấn trong SQL thường dùng như CREATE, INSERT, UPDATE, SELECT video trên đây:
– Câu lệnh CREATE : tạo mới một bảng
– Câu lệnh SELECT … FROM: lấy dữ liệu trong bảng
– Câu lệnh INSERT INTO: thêm dữ liệu vào bảng.
– Câu lệnh UPDATE: cập nhật hay chỉnh sửa lại dữ liệu bên trong bảng.

Các bạn cũng có thể tham khảo các video trước để hiểu rõ hơn về mysql và cách tạo mới 1 database, bảng :

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

Leave a Reply