Fanpage

Danh sách đầy đủ các bài

Cài database MySQL phân quyền User trên AWS EC2 Linux
#tinhocthatladongian #awstiengviet #MySQL
1. Kiểm tra xem mariabdb có cài trên EC2/Linux hay không
yum list installed | grep mariadb

2. Kiểm tra xem MySQL đã được cài đặt hay chưa
yum list installed | grep mysql

3. Thêm Repository mysql8.0 vào thư viện yum(trong Repository 8 này thì bao gồm cả version 5.7)
yum localinstall -y

4. Mình sẽ cài mysql 5.7 nên mình sẽ disable mysql 5.8 đi bằng lệnh
yum-config-manager –disable mysql80-community

5. Enable mysql 5.7 lên bằng lệnh
yum-config-manager –enable mysql57-community

6. Confirm thông tin version
yum info mysql-community-server

7. Cài đặt
yum install mysql-community-server -y

8. Kiểm tra version
mysqld –version

9. Khởi động
systemctl start mysqld.service

10. Auto start-up
systemctl enable mysqld.service

11. Xem status trạng thái xem đã chạy hay chưa
systemctl status mysqld.service

12. Xem mật khẩu root mặc định
cat /var/log/mysqld.log | grep password

13. Thiết lập lần đầu cho MySQL
mysql_secure_installation

14. Xem charset hiện tại
mysql -uroot -p
show global variables like ‘character%’;

15. Set default charset cho MySQL
vi /etc/my.cnf
{mysqld}
character_set_server=utf8

{client}
default-character-set=utf8

16. Tạo database
create database tinhocthatladongian character set UTF8 collate utf8_bin;

17. Tạo local user
CREATE USER ‘bao’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘Asdf123@!’;

Gán quyền cho phép quản lý database tinhocthatladongian
mysql} GRANT ALL PRIVILEGES ON tinhocthatladongian.* TO ‘bao’@’localhost’;

18. Tạo remote user
CREATE USER ‘bao’@’%’ IDENTIFIED BY ‘Asdf123@!’;

Gán quyền cho phép quản lý database tinhocthatladongian
GRANT ALL PRIVILEGES ON tinhocthatladongian.* TO ‘bao’@’%’;

19. Mở firewall port 3306
Kết nối thử

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

1 Comment

Huân Nguyễn Văn

April 24, 2020

3. Thêm Repository mysql8.0 vào thư viện yum(trong Repository 8 này thì bao gồm cả version 5.7) yum localinstall https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm -y

Reply

Leave a Reply