Câu lệnh điều kiện hay cấu trúc rẻ nhánh dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal If..Then và If..Then..Else là gì. Cú pháp và nguyên lý hoạt động.
Các bạn xem trên website nhe:
Ví dụ: Viết chương trình nhập vào 1 số
nguyên a từ bàn phím. Nếu a lớn hơn 0 thông báo
số đã nhập hợp lệ, ngược lại là không hợp lệ.
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

4 Comments

Nguyễn Minh Vũ

April 28, 2020

Thầy tuần sao kiểm tra 1 tiết rồi, thầy có lên clip giải mấy bài tập trong sách nha

Reply

The Blue Yasuo

April 28, 2020

Hay quá

Reply

DZ PLAY TV

April 28, 2020

Toop video like

Reply

Duy Vo

April 28, 2020

Cảm ơn các bạn đã xem!

Reply

Leave a Reply