Fanpage

Danh sách đầy đủ các bài

Tạo user/group và phân quyền file và folder trên AWS EC2 Linux
#awstiengviet #EC2UserGroupPermission #EC2FolderPermission
1.Thao tác với user
– Tạo user
useradd [tên user cần tạo]
ví dụ
useradd bao
– Đặt mật khẩu cho user
passwd [tên user cần tạo]
ví dụ: passwd bao
– Xóa user
userdel [tên user cần tạo]
ví dụ: userdel bao
2. Thao tác với nhóm
– Tạo nhóm
groupadd ketoan

– Thêm user vào group
usermod a -G groupname username
usermod -a -G ketoan bao

– Kiểm tra xem user đã nằm trong group hay chưa
id bao

3. File and folder permission
– Kiểm tra permisson hiện tại
ls -la

d rwx rwx — 3 root ketoan 15 Mar 16 07:05 data-ketoan
-rw-r–r– 1 root root 4 Mar 16 07:43 hellotxt

– Thứ tự phân quyền user/group/other
d: là thư mục
r = read permission
w = write permission
x = execute permission
– = no permission

– Set permission cho file and folder

Bản phân quyền
No. Permission Type Symbol
0 No Permission —
1 Execute –x
2 Write -w-
3 Execute + Write -wx
4 Read r–
5 Read + Execute r-x
6 Read + Write rw-
7 Read + Write +Execute rwx

Lệnh set quyền cho file và folder
chmod [quyền] [tên file hoặc thư mục]
ví dụ: chmod -Rf 777 ketoan

– Lệnh gán quyền cho user và group
chown [tên user]: [tên nhòm] [tên file hoặc thư mục]
ví dụ: chown -Rf bao:bao ketoan

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

4 Comments

Lê Huỳnh Đăng Khoa

April 25, 2020

Tks so much.

Reply

đăng nguyên

April 25, 2020

Tại bài này e có chút thắc mắc mong a giải thích ạ,
b1: Tạo 2 user1 và user2.
b2: user 1 login sau đó sử dụng sudo su – . lúc này sẽ vào quyền root, tiếp đó user này sẽ có quyền xóa user2. Có cách nào ngăn chặn việc này không ạ.

Reply

Pinker TV

April 25, 2020

quá hay a ơi. giờ thì e đã hiểu.

Reply

Trung Nguyễn

April 25, 2020

Khắc phục lỗi tạo user sau khi xóa và tạo lại 1001
adduser: warning: the home directory already exists.

Not copying any file from skel directory into it.

useradd bao

userdel -rf bao

useradd bao

Reply

Leave a Reply