Daily Archives

April 21, 2020

Sử dụng hàm Datedif trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm datedif trong excel 2016. excel 2013, excel 2010 hàm trả về số ngày, tháng, năm trong một khoảng thời gian —————————————————– File excel : —————————————————– ✵ Danh sách video sử